Lash & Beauty Bar

Broekhovenseweg 166

5021 LJ Tilburg

+31 6 27 05 54 48

info@lashandbeautybar.nl

Geopend op afspraak

© 2018 Design door De Content Store

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Lash & Beauty Bar en een cliënt waarop Lash & Beauty Bar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen Lash & Beauty Bar

Lash & Beauty Bar zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Lash & Beauty Bar zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Lash & Beauty Bar melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Lash & Beauty Bar 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Lash & Beauty Bar de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Lash & Beauty Bar de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Lash & Beauty Bar moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 

4. Betaling

Lash & Beauty Bar vermeldt alle prijzen van behandelingen, producten en opleidingen zichtbaar in de salon. De prijzen zijn vermeld inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Opleidingen dienen voor aanvang van de opleiding geheel betaald te zijn. Indien de cursist verhinderd is op de afgesproken datum, wordt er in overleg met de cursist een nieuwe trainingsdatum gepland. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.

 

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Lash & Beauty Bar vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de wimperstyliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen Lash & Beauty Bar neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Lash & Beauty Bar behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lash & Beauty Bar zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

De wimperstyliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de wimperstyliste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

Lash & Beauty Bar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de wimperstyliste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Lash & Beauty Bar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

8. Garantie

Lash & Beauty Bar geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door de wimperstyliste geadviseerde producten heeft gebruikt

  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

In geen enkel geval (ook niet bij een allergische reactie) zal Lash & Beauty Bar geld retour geven.

 

9. Beschadiging & diefstal

Lash & Beauty Bar heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Lash & Beauty Bar meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Lash & Beauty Bar en de behandelende wimperstyliste. Lash & Beauty Bar moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Lash & Beauty Bar de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Lash & Beauty Bar en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, Lash & Beauty Bar het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Lash & Beauty Bar en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.