ALGEMENE VOORWAARDEN SALON

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Lash & Beauty Bar en een cliënt waarop Lash & Beauty Bar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen Lash & Beauty Bar

Lash & Beauty Bar zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Lash & Beauty Bar zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Lash & Beauty Bar melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Lash & Beauty Bar 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Lash & Beauty Bar de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Lash & Beauty Bar de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Lash & Beauty Bar moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 

4. Betaling

Lash & Beauty Bar vermeldt alle prijzen van behandelingen, producten en opleidingen zichtbaar in de salon. De prijzen zijn vermeld inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Opleidingen dienen voor aanvang van de opleiding geheel betaald te zijn. Indien de cursist verhinderd is op de afgesproken datum, wordt er in overleg met de cursist een nieuwe trainingsdatum gepland. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.

 

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Lash & Beauty Bar vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de wimperstyliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen Lash & Beauty Bar neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Lash & Beauty Bar behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lash & Beauty Bar zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

De wimperstyliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de wimperstyliste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

Lash & Beauty Bar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de wimperstyliste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Lash & Beauty Bar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

8. Garantie

Lash & Beauty Bar geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door de wimperstyliste geadviseerde producten heeft gebruikt

  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

In geen enkel geval (ook niet bij een allergische reactie) zal Lash & Beauty Bar geld retour geven.

 

9. Beschadiging & diefstal

Lash & Beauty Bar heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Lash & Beauty Bar meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Lash & Beauty Bar en de behandelende wimperstyliste. Lash & Beauty Bar moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Lash & Beauty Bar de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Lash & Beauty Bar en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, Lash & Beauty Bar het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Lash & Beauty Bar en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

Artikel 1 - Aanmelding

1. Door de online inschrijving, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die door Lash & Beauty Bar worden georganiseerd.

2. Na ontvangst van de online inschrijving is er een overeenkomst tot stand gekomen met Lash & Beauty Bar.

3. De overeenkomst heeft betrekking op de training die via persoonlijke contact is geboekt alsmede op de inhoud van beschikbare trainingsinformatie.

4. Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst.

 

Artikel 2 - Bewijs van inschrijving

Na de online inschrijving ontvangt de cursist een bewijs van inschrijving via email.

 

Artikel 3 - Betaling lesgeld

1. Het verschuldigde lesgeld dient te worden voldaan in 1 keer. Bankrekeningnummer: NL46 KNAB 0259 9726 57 t.n.v. Lash & Beauty Bar

2. Het verschuldigde lesgeld dient binnen 3 dagen te worden voldaan.

3. De deelnemer is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres.

4. In geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het lesgeld kan Lash & Beauty Bar de deelnemer deelname aan de training ontzeggen.

5. Bij blijvende niet - of onvolledige nakoming van de betalingsverplichting wordt de overeenkomst ontbonden met instandhouding van de (volledige) betalingsverplichting van de deelnemer.

 

Artikel 4 - Annulering van de aanmelding

1. Wanneer een deelnemer niet kan deelnemen aan de training kan hij/zij deze eenmalig uitstellen naar een volgende datum. Dit dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven aan Lash & Beauty Bar, Kapitein Grantstraat 27, 5015BA te Tilburg.

2. Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een training die al eens uitgesteld is, heeft Lash & Beauty Bar het recht om de training te annuleren, zonder restitutie van het lesgeld.

3. Bij annulering van de training door de deelnemer vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.

Met lesgeld wordt bedoeld de normale trainingsprijs die wordt gehanteerd voor een training zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen of lokale acties die op een bepaald ogenblik zouden kunnen gelden. Tijdelijke kortingen op het lesgeld hebben met andere woorden geen gelijke vermindering van de eventuele schadevergoeding tot gevolg. Indien vóór aanvang van de training of activiteit geen aangetekende brief van annulering of uitstel is ontvangen is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd.

4. Lash & Beauty Bar behoudt zich het recht voor een training wegens gebrek aan voldoende deelnemers te annuleren. De deelnemers worden tijdig, doch uiterlijk 7 dagen voor de geplande aanvang van de training, hiervan op de hoogte gesteld.
Reeds betaalde lesgelden zullen worden aangewend ten behoeve van een volgende datum waarop de training plaatsvindt.

 

Artikel 5 - Tussentijds beëindigen van de training

1. Tussentijdse beëindiging van de training leidt niet tot restitutie van het lesgeld.

2. Tussentijds beëindigen van de training leidt in alle gevallen tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 6 - Verzuim

Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld.

Artikel 7 - Modellen

1. De cursist dient zelf zorg te dragen voor het vinden van een model.

2. Indien de cursist geen model kan vinden. Dient de cursist dit uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training aan te geven, zodat Lash & Beauty Bar een model kan regelen. Hiervoor brengt Lash & Beauty Bar €50,00 in rekening.

3. De cursist is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het vinden van een model. Indien er geen model aanwezig is tijdens de training wordt het praktische gedeelte van de training geannuleerd. Voor een meerprijs van €150,00 kan de cursist het praktische gedeelte waarbij een model vereist is inhalen op een ander moment.

 

Artikel 7 - Auteursrecht cursusmateriaal/eigendomsrecht

1. De deelnemer verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling ervan.

2. Op het door Lash & Beauty Bar ontwikkelde cursusmateriaal rust het auteursrecht.

3. Niets uit dit cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lash & Beauty Bar.


Artikel 8 - Schade

1. De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie alsmede voor schade toegebracht aan derden. Model zijn is op eigen risico.

2. Ook is de deelnemer ten alle tijde aansprakelijk voor schade toegebracht aan apparatuur of meubilair.

 

Artikel 9 - Diploma’s en Certificaten

1. Na het afronden van de training en study cases ontvangt de cursist een certificaat. Indien de cursist de training niet met volledige inzet heeft gevolgd of indien de study cases onvoldoende zijn, mag Lash & Beauty Bar het uitschrijven van een certificaat weigeren.

2. Aan diploma’s en certificaten van Lash & Beauty Bar kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Study cases dienen uiterlijk 3 maanden na de laatste trainingsdatum ingeleverd te worden. Levert de cursist de study cases niet of te laat in, wordt er geen certificaat verstrekt. De cursist dient te opleiding, minus pakketkosten, bij Lash & Beauty Bar opnieuw te volgen om opnieuw in aanmerking te komen voor een certificaat.

4. Indien een cursist de study cases vaker dan 3x onjuist* inlevert, behoudt Lash & Beauty Bar zich het recht voor om de cursist geen certificaat te verstrekken. De cursist dient te opleiding, minus pakketkosten, bij Lash & Beauty Bar opnieuw te volgen om opnieuw in aanmerking te komen voor een certificaat.

*onjuist wordt in deze gedefinieerd als zodanig:

- Niet volgens de instructies van het study case blad;

- In de vorm van filmmateriaal

- Onjuiste en/of onscherpe foto's

- Meerdere keren hetzelfde model/dezelfde foto's toezenden

- Foto's inzenden die niet het eigen werk zijn

- Foto's die bewerkt zijn

- Foto's met een logo en/of watermerk

 

Artikel 10 - Persoonsgegevens en privacy

De deelnemer voorziet Lash & Beauty Bar bij inschrijving van alle gegevens, waarvan Lash & Beauty Bar aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van het trainingsbeleid.
Lash & Beauty Bar behandelt de vertrouwelijke gegevens van de deelnemer volgens de richtlijnen
van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Artikel 11 - Geheimhouding

1. Lash & Beauty Bar en haar medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de deelnemer heeft meegedeeld tijdens en voor aanvang van de training. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de deelnemer is meegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. De geheimhoudingsplicht vervalt, indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Lash & Beauty Bar verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Artikel 12 - Overige bepalingen
1. Lash & Beauty Bar is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen dan wel schade aan
eigendommen van deelnemers gedurende hun aanwezigheid op het terrein of in de gebouwen waar
Lash & Beauty Bar de training verzorgt.

2. Uitsluitend het Nederlands Recht is van toepassing. Geschillen welke enkel van praktische aard zijn, zullen in eerste instantie aanleiding geven tot een intern overleg

 

Lash & Beauty Bar

Kapitein Grantstraat 27

5015BA Tilburg

+31 6 27 05 54 48

info@lashandbeautybar.nl

Geopend op afspraak

© 2018 Design door De Content Store